Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2020

Sponsored post
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Reposted fromshakeme shakeme viawishlist wishlist

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
0593 685d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
7495 b5b8 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viainspirations inspirations

March 17 2020

January 25 2020

"Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację".
Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viainspirations inspirations

January 11 2020

January 09 2020

Reposted fromshakeme shakeme vialove-winter love-winter
0990 38d4 390

December 30 2019

January 11 2020

January 09 2020

Reposted fromshakeme shakeme vialove-winter love-winter
0990 38d4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...