Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

7319 c4d4 390
Reposted fromupinthesky upinthesky

May 13 2017

Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viamaagdaaa maagdaaa
4039 65f0 390
Reposted fromslodziak slodziak viamaagdaaa maagdaaa

July 10 2015

5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viainspirations inspirations
1302 46de 390
Reposted fromimlele imlele viakropq kropq
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
2720 5485 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaamagicalplace amagicalplace
7604 0ac8 390
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viapazdi pazdi
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapazdi pazdi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl