Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

6294 9547 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted frombluuu bluuu

February 23 2019

February 20 2019

Ale w życiu często TRZEBA być egoistą. To jest TWOJE życie, nie ludzi Cię otaczających, nie można w kółko patrzeć jak czują się inni. W Twoim życiu Ty musisz się czuć najlepiej.
— Inalion
Reposted fromnattsu nattsu viainspirations inspirations
4298 e048 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viainspirations inspirations
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

February 09 2019

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
6116 036a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Alpenglow
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

February 07 2019

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

November 10 2018

Reposted frombluuu bluuu

November 09 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl